Aanvraag formulier evenement S(up)port for Nature
1. Algemene informatie
 t/m 
 t/m Nee
Jat/m

 t/m 

 t/m 
2. Schade aan bodem en flora&fauna Voor meer uitleg en tips klik op het lampje.

3. Overlast voor andere bezoekers en omwonenden Voor meer uitleg en tips klik op het lampje.
4. Publieksvoorlichting Voor meer uitleg en tips klik op het lampje.
5.1 Heeft u een vergunning nodig voor de Wet Natuurbeschermingswet, onderdeel Natura 2000-gebieden? Voor meer uitleg en tips klik op het lampje.

Als organisator van een evenement in een natuurlijk omgeving heeft u te maken met twee onderdelen uit de Wet natuurbescherming, te weten; het onderdeel Natura 2000-gebieden en het onderdeel soorten. Het onderdeel Natura 2000-gebieden geldt voor zogenaamde Natura 2000-gebieden, dit is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Activiteiten in deze gebieden, zoals sportevenementen, moeten voldoen aan bepaalde eisen om er zeker van te zijn dat deze bijzondere gebieden, planten en dieren geen schade ondervinden. In sommige gevallen mag een evenement niet plaats vinden, of alleen met een vergunning. Onderstaande vragen kunnen als leidraad gebruikt worden om te kijken of het evenement in het gekozen gebied plaats mag vinden en of er een vergunning aangevraagd moet worden. Let op: onderstaande vragen zijn geen vervanging voor de Natura 2000 vergunning, u bent als organisator zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de vergunning. Onderstaande vragen zijn slechts een leidraad, neem ook contact op met de verantwoordelijke ambtenaar van de provincie om te checken of een vergunning wel of niet nodig is. De provinciale ambtenaar zal zeer waarschijnlijk ingaan op onderstaande vragen, neem ze dus goed door.Ja
Nee


Ja
NeeJa, maar effecten kunnen worden gereduceerd
Ja, geen mogelijkheden om effecten teniet te doen
Nee

Het evenement mag wat betreft Wet Natuurbescherming, onderdeel Natura 2000-gebieden zonder vergunning worden georganiseerd, echter een ontheffing in het kader van de het onderdeel soorten kan nog steeds nodig zijn.
U moet een vergunning aanvragen in het kader van de Wet Natuurbescherming, onderdeel Natura 2000-gebieden.
Het evenement mag niet plaatsvinden.


5.2 Heeft u een ontheffing nodig voor de Wet natuurbescherming, onderdeel soorten? Voor meer uitleg en tips klik op het lampje.

Als organisator van een evenement in een natuurlijke omgeving heeft u te maken met twee onderdelen uit de Wet natuurbescherming, te weten; het onderdeel Natura 2000-gebieden en het onderdeel soorten . Het onderdeel soorten is ingesteld om de in Nederland in het wild levende planten en dieren te beschermen. Deze wet houdt in het kort in dat handelingen die nadelige gevolgen hebben voor beschermde flora en fauna niet worden toegestaan. Onderstaande vragen kunnen als leidraad gebruikt worden om te kijken of het evenement in het gekozen gebied plaats mag vinden en of er een ontheffing aangevraagd moet worden. Let op: deze vragen zijn geen vervanging voor de ontheffing Wet natuurbescherming, u bent als organisator zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van de ontheffing. Onderstaande vragen zijn slechts een handreiking, neem dan ook contact op met de verantwoordelijke ambtenaar van de provincie om te checken of een ontheffing wel of niet nodig is. De medewerker van de provincie zal zeer waarschijnlijk ingaan op onderstaande vragen, dus neem ze goed door.Vogelrichtlijnsoorten
Habitatrichtlijnsoorten
Nationaal beschermde soorten


Ja
Nee


Ja
NeeDe Wet natuurbescherming, onderdeel soorten is niet van toepassing, u heeft geen ontheffing nodig.
U heeft een ontheffing nodig.
Het evenement mag niet plaatsvinden.
Het evenement mag zonder ontheffing worden uitgevoerd.
6. Ontwerp parcours


7. Aansprakelijkheid en veiligheid
  • De organisator van het evenement is aansprakelijk voor schade, welke veroorzaakt is tijdens of naar aanleiding van het evenement, aan eigendommen van de terreinbeheerder en is tot herstel c.q. schadevergoeding verplicht.
  • De terreinbeheerder/eigenaar is gevrijwaard van schadeclaims van derden, voor schade welke is ontstaan door, naar aanleiding van, of tijdens het evenement mits de terreinbeheerder ervoor zorg heeft gedragen dat de bomen en andere op het terrein aanwezige opstallen geen gebreken vertonen die kunnen leiden tot schade aan personen en/of goederen. Indien schade ontstaat als gevolg van slecht onderhoud van het terrein of de opstallen is de terreineigenaar hiervoor aansprakelijk voor zover dit aan hem te wijten is.
  • De terreinbeheerder is niet aansprakelijk voor ontstane risicovolle situaties op wegen en paden als gevolg van (plotselinge) uitspoeling. De organisator van het evenement is verplicht het terrein vlak vóór aanvang te controleren en eventuele gevaarlijke situaties weg te nemen of de deelnemers daarvoor afdoende te informeren.
  • De organisator van het evenement verklaart verstand van zaken te hebben inzake het organiseren van het evenement. Goederen, materialen en werknemers zijn allen zo professioneel dat hun inzet tijdens het evenement veilig kan gebeuren.
  • De organisator van het evenement draagt zorg voor de noodzakelijke verzekeringen tegen eventuele financiële gevolgen van ongevallen welke ontstaan zijn tijdens of naar aanleiding van het evenement.
Ja, ik ga akkoord met deze voorwaarden
nee, ik ga niet akkoord met deze voorwaarden
8. Beheersbijdrage

Het beheer van bos- en natuurgebieden kost veel geld en de huidige inkomstenbronnen, waaronder subsidies, dekken lang niet alle kosten. Het gevolg is dat maatregelen, die de kwaliteit van het gebied in stand houden of vergroten, achterwege blijven. Beheerders zijn van mening dat het toestaan van sporten tot het normale gastheerschap behoort, maar dat voor het toestaan van sportevenementen wel een financiële bijdrage gevraagd kan worden. S(up)port for Nature maakt onderscheid in twee soorten kosten voor organisatoren.

Soort kosten Voor meer uitleg en tips klik op het lampje.
Declarabele kosten

De ‘declarabele kosten’ zijn de kosten die door de terreinbeheerder daadwerkelijk gemaakt worden om het sportevenement mogelijk te maken (arbeid en materialen). Deze kosten dienen op basis van werkelijke kosten vergoed te worden door de organisator. Het is verstandig om vooraf goede afspraken te maken over de hoogte van deze kosten!

Bijdrage instandhouding terrein

De ‘bijdrage instandhouding terrein’ is bedoeld als een bijdrage voor de instandhouding van het terrein, zodat recreanten en sporters nu en in de toekomst van deze natuurgebieden kunnen blijven genieten. Het kan opgevat worden als een ondersteuning vanuit de sport voor de instandhouding van natuurterreinen. De terreinbeheerder bepaalt uiteindelijk in overleg met de organisator de exacte bijdrage voor de instandhouding van het terrein. Er zijn verschillende mogelijkheden om aan deze bijdrage invulling te geven.

  • Er kan één vast bedrag voor het gehele evenement worden afgesproken, maar ook een bedrag per deelnemer. Hierbij kan gedacht worden aan 5 á 15% van de deelnemersbijdrage. Bij een afdracht per deelnemer loopt de organisator geen financieel risico bij tegenvallende deelnemersaantallen. Het is de bedoeling om deze kosten één op één door te berekenen naar de deelnemers.
  • De bijdrage voor instandhouding van het terrein kunnen eventueel ook worden "betaald" met vrijwilligersuren. Overleg met de terreinbeheerder of deze optie mogelijk is. Elk uur vrijwilligerswerk is € 12,50 waard.
  • Er kan ook overlegd worden om te betalen “in natura”, bijvoorbeeld door een zitbank o.i.d. ter beschikking te stellen.
  • Er kan ook een bijdrage worden gevraagd van toeschouwers, bijvoorbeeld 1 á 10% van de toeschouwersinkomsten. De financiële bijdrage door toeschouwers geldt in principe alleen als er entree wordt geheven. Indien er door de toeschouwers niet wordt betaald voor de entree, kan er door de organisatie uiteraard altijd een vrijwillige bijdrage gevraagd worden aan de toeschouwers bijvoorbeeld d.m.v. een soort collectebus bij de ingang of bij de parkeerplaats.

Meerdere terreineigenaren?
Het kan natuurlijk voorkomen dat het parcours van een wedstrijd eigendomsgrensoverschrijdend is, waardoor de organisator te maken heeft met meerdere terreinbeheerders. Indien dit het geval is zal de bijdrage naar rato worden verdeeld, bijvoorbeeld op basis van parcourslengte of oppervlak. Bijvoorbeeld: De beheersbijdrage is €300,-. 80% van het parcours ligt op het terrein van beheerder A en 20% op het terrein van beheerder B. Beheerder A krijgt dan €240,- en beheerder B krijgt dan €60,-. Bepaal in overleg met de verschillende terreinbeheerders op welke manier de bijdrage voor instandhouding van het terrein wordt ingevuld.

Doorberekenen kosten naar deelnemer
Het is de bedoeling om de “bijdrage instandhouding terrein” door te berekenen naar de deelnemers en eventueel betalende toeschouwers. Met het oog op de acceptatie van een eventuele prijsverhoging is het verstandig om goed te communiceren waarvoor deze bijdrage is bedoeld. De volgende tekst kan hierbij gebruikt worden:
“De beheerder van het gebied waarin het evenement plaatsvindt wil de natuur in dit gebied in een goede staat houden. [NAAM ORGANISATIE] wil dit graag ondersteunen en betaalt daarom voor elke deelnemer (en toeschouwer) een kleine bijdrage, zodat u nu en in de toekomst kan blijven recreëren en sporten in dit prachtige natuurgebied. Deze bijdrage is verwerkt in de deelnamekosten (en toegangsprijs).”

Voorkeur
U kunt hieronder aangeven welke betalingswijze uw voorkeur heeft. De hoogte van de bijdrage voor instandhouding van het terrein en de wijze van betaling worden uiteindelijk door de terreinbeheerder vastgesteld.
euro
euro
euro

       hoe wordt dit berekend?

9. Evaluatie Voor meer uitleg en tips klik op het lampje.
gesprek
telefonisch
anders
Voor meer uitleg en tips klik op het lampje.
<<< >>>