Zal het evenement een schadelijk effect hebben op de aanwezig beschermde soorten of habitattypen?
Er is tot nu toe nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de verstorende invloed van sportevenementen op dieren. De effecten van uw evenement zijn dus waarschijnlijk niet eenvoudig in te schatten. Wel is duidelijk dat, zolang het evenement uitsluitend plaatsvindt op bestaande wegen en paden, er waarschijnlijk alleen negatieve gevolgen op zullen treden als er sprake is van zeer grote aantallen deelnemers en/of bezoekers. Geluidsoverlast (geluidsinstallaties!) is wel een aandachtspunt. Gebruik uw gezond verstand en raadpleeg deskundigen, zoals de desbetreffende ambtenaar van de provincie, voor meer informatie.
Zorg dat er tussen 1 uur voor zonsondergang en 1 uur na zonsopkomst geen activiteiten plaatsvinden in het gebied. Op deze wijze wordt verstoring van dieren tot een minimum beperkt.
Als bij voorbaat kan worden uitgesloten dat er geen verstoring, verontrusting of vernietiging van de genoemde beschermde soorten plaatsvindt, dan is er geen vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming nodig. Het is echter soms moeilijk in te schatten of en zo ja, welke schade er kan ontstaan, neem daarom altijd contact op met desbetreffende ambtenaar van de provincie voor meer informatie.