Hoe voorkomt u dat er ongevallen plaatsvinden of schade ontstaat?
Maak een risico-analyse voor het evenement.
Aansprakelijkheid is een belangrijk onderdeel van elk evenement. Niet alleen de bezoekers en deelnemers van uw evenement en uzelf hebben er belang bij dat er geen ongelukken gebeuren of schade optreedt, maar ook de terreinbeheerder. Deze kan namelijk in sommige gevallen ook aansprakelijk worden gehouden voor een evenement op zijn terrein waarvoor hij toestemming heeft verleend. Het is daarom belangrijk om het evenement vooraf goed door te lichten op mogelijke risico’s: Heeft het terrein onderdelen die, vanuit het oogpunt van de betreffende sport, als bovengemiddeld gevaarlijk beschouwd kunnen worden of zijn er plaatsen waar bezoekers een hoger risico lopen? Probeer hier rekening mee te houden bij het uitzetten van het evenement door deze onderdelen te vermijden.
Waarschuw en informeer deelnemers en/of bezoekers duidelijk voor mogelijke gevaren door het plaatsen van waarschuwingsborden en/of het opnemen van een waarschuwing in het programmaboekje en/of wedstrijdreglement.
Download hier een voorbeeld van een bord dat gebruikt kan worden om een gevaarlijke situatie in het parcours of op het terrein aan te geven.

Zorg dat er een duidelijk draaiboek is hoe te handelen bij calamiteiten en ongevallen.

Zijn er gevaarlijke situaties op de toegangsroutes naar het evenement? Probeer deze gevaarlijke situaties te voorkomen, zet verkeersregelaars en/of politie-ondersteuning in om ongelukken te voorkomen.

Zorg ervoor dat er een EHBO post, dienstdoende arts of medewerkers met een EHBO diploma aanwezig zijn op het evenement. Dit om te zorgen dat er in het geval van een ongeval direct hulp ter plaatse is. Neem eventueel contact op met het Rode Kruis bij u in de buurt voor meer informatie.

Staan er dode of kwijnende bomen die een gevaar kunnen vormen voor deelnemers en/of bezoekers? Als dit het geval is, verwijder ze niet zelf, maar geef dit door aan de terreinbeheerder. Hij/zij zal de betreffende boom weghalen in het kader van de zorgplicht.

Zorg voor goede en duidelijk aangeven toegangsroutes voor hulpdiensten.
Geef aan bij welke weersomstandigheden het evenement afgelast of aangepast wordt.
Bij hevige storm, sneeuw, onweer of regen kunnen zich op het terrein gevaarlijk situaties voordoen voor deelnemers en bezoekers. Bepaal vooraf onder welke omstandigheden het evenement wordt afgelast, (tijdelijk) stilgelegd of aangepast en op welke wijze dit gebeurt. Door een back-up plan te hebben kan adequaat gehandeld worden en worden stressvolle situaties voorkomen.
In de aansprakelijkheidsclausule is een verdeling van de aansprakelijkheid tussen terreineigenaar en organisator geregeld. Hoofdregel in deze clausule is dat u als organisator van het evenement aansprakelijk bent voor schade ontstaan tijdens het evenement en/of voor schade welke als direct gevolg van dit evenement is ontstaan, tenzij de schade is ontstaan als gevolg van slecht onderhoud van de opstallen en het terrein. In dat geval is de terreineigenaar aansprakelijk.
Via S(up)port for Nature wordt geprobeerd schade aan een gebied zo veel mogelijk te voorkomen. Mocht er onverhoopt toch schade ontstaan meldt dit dan aan de terreinbeheerder en zorg dat de schade, in overleg met de beheerder, herstelt wordt.